FAQs Complain Problems

परीक्षा केन्द्र तथा समय तालिका निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना

मिति २०७७ भाद्र २८ गते प्रकाशित सूचना बमोजिम मिति २०७७ असोज १३ गते सञ्चालन हुने स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र र समय तालिका यो सूचना अनुसार हुने व्यहोरा सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: