FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीमा लानको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

आ.व. २०७७/०७८ बाट यस गाउँपालिकाभित्र वितरण हुने सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैंकिङ प्रणालीमा लानको लागि यो सूचना बमोजिम "क" तथा "ख" वर्गको  बैंकहरुले यो सूचना प्रकाशन भएको ७ दिन भित्र यस कार्यालयमा आवेदन पेश गर्नहुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: