FAQs Complain Problems

 मिति २०७९/०३/११ गते गाउँपालिकाले एघारौं गाउँसभामा पास गरेको नीति तथा कार्यक्रम,आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन तथा आ.व. २०७९/८० को वार्षिक बजेटको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।