FAQs Complain Problems

गरिवी निवारण कोषद्वारा प्रवर्द्धित सामुदायिक संस्थाहरुलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्न देहाय बमोजिमको पदमा सेवा करार लिनु पर्ने भएकोले निम्न अनुसार योग्यता पुगेको इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट उम्मेदवारीको लागि यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिनभित्र यस कार्यालयम

आर्थिक वर्ष: