FAQs Complain Problems

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

मिति २०७७/१२/०५ गते प्रकाशित सोलार खरिद सम्बन्धी सूचना अनुसार यस कार्यालयमा दर्ता हुन आएका सिलबन्दी दरभाउपत्रको मूल्याङ्कन भई सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो  सूचना प्रकाशन भएको छ ।

आर्थिक वर्ष: